php /** * Podstawowa konfiguracja WordPressa. * * Ten plik zawiera konfiguracje: ustawień MySQL-a, prefiksu tabel * w bazie danych, tajnych kluczy, używanej lokalizacji WordPressa * i ABSPATH. Więćej informacji znajduje się na stronie * {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Kodeksu. Ustawienia MySQL-a możesz zdobyć * od administratora Twojego serwera. * * Ten plik jest używany przez skrypt automatycznie tworzący plik * wp-config.php podczas instalacji. Nie musisz korzystać z tego * skryptu, możesz po prostu skopiować ten plik, nazwać go * "wp-config.php" i wprowadzić do niego odpowiednie wartości. * * @package WordPress */ // ** Ustawienia MySQL-a - możesz uzyskać je od administratora Twojego serwera ** // /** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */ define('DB_NAME', 'nivelen_WPmkli'); /** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_USER', 'nivelen_WPmkli'); /** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */ define('DB_PASSWORD', 'kupacz'); /** Nazwa hosta serwera MySQL */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Kodowanie bazy danych używane do stworzenia tabel w bazie danych. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Typ porównań w bazie danych. Nie zmieniaj tego ustawienia, jeśli masz jakieś wątpliwości. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Unikatowe klucze uwierzytelniania i sole. * * Zmień każdy klucz tak, aby był inną, unikatową frazą! * Możesz wygenerować klucze przy pomocy {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ serwisu generującego tajne klucze witryny WordPress.org} * Klucze te mogą zostać zmienione w dowolnej chwili, aby uczynić nieważnymi wszelkie istniejące ciasteczka. Uczynienie tego zmusi wszystkich użytkowników do ponownego zalogowania się. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', '|u7$}w8^[_>6i:jR*OY1|b*T TK@q%0HKN,a8_xv#y-f9?j'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'p|D!oS!5z}4 Jl|7[#Z{r?>axK1ILC+*3r]-&Qezwq,yR,xR+Xj8bkN}K)wxQ8KT'); define('LOGGED_IN_KEY', '(zi10S.OnC5a7.HGCD5=3|m|c^J>+9Q'); define('NONCE_KEY', 'uNsyL7ag5uzAG$c-%|=-vn|G4t4+oG>,9LV4QhfAMhy+{@7y~p3M(+5iK^[Fsz0f'); define('AUTH_SALT', 'xm !g3RhO0>[5 nv$D>C+@)h^b8Yj>OwI*&j# UN}F w9V/Xntn/EWkB|8+ciRbT'); define('SECURE_AUTH_SALT', '(B*ekmiO+5+k